Artikel 2 - Doel

 1. De stichting stelt zich ten doel om in Duinoord de belangen van en voor de bewoners te behartigen door het bevorderen van een goed woon-, leef-, werk- en ondernemingsklimaat.
 2. Om deze doelen te bereiken, ontplooit de stichting onder andere de volgende activiteiten:
  a.  het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de bewoners;
  b.  het bevorderen en faciliteren van de contacten tussen bewoners en de groepen waarin zij zich met elkaar of met derden hebben verenigd;
  c.  het bevorderen en faciliteren van de contacten tussen bewoners enerzijds en maatschappelijke en overheidsinstanties anderzijds;
  d.  het organiseren en begeleiden van de inspraak van bewoners bij maatregelen die de belangen van de wijk raken en het ter bestemder plaatse voorstaan van de verlangens die uit deze inspraak voortvloeien;
  e.  het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van bewonersplannen tot behoud en verbetering van het woon-, leef-, werk- en ondernemingsklimaat in de wijk;
  f.  het informeren, coördineren, activeren en bijstaan van groepen die zich bezighouden met het welzijn van de wijk en zijn bewoners;
  g.  het onderhouden van de contacten met derden waaronder overheidsinstanties en hun vertegenwoordigers;
  h.  het bevorderen van overleg en samenwerking met andere wijken.
 3. Ter bevordering van de doelstelling kan de Stichting voorts:
  a.  een of meer ontmoetingspunten inrichten;
  b.  een wijkkrant uitgeven.
 4. De Stichting streeft haar doelstellingen na zonder zich te verbinden met politieke of levensbeschouwelijke richtingen.
 5. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.