Artikel 5 - Verenigde Bewonersvergadering

  1. De Verenigde Bewonersvergadering bepaalt het algemene beleid van het Bewonersoverleg.
  2. De Verenigde Bewonersvergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Alle wijkbewoners hebben inspraak en stemrecht.
  3. De Verenigde Bewonersvergadering wordt tenminste één keer per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Deze vergadering - de Jaarvergadering - vindt uiterlijk vier maanden na aanvang van het kalenderjaar plaats.
  4. Andere Verenigde Bewonersvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
  5. Verder roept het bestuur de Verenigde Bewonersvergadering bijeen binnen één maand nadat dit is gevraagd door tenminste vijfentwintig (25) wijkbewoners schriftelijk, en met opgave van de te behandelen onderwerpen.
  6. De Verenigde Bewonersvergadering wordt op een termijn van tenminste drie weken schriftelijk aangekondigd, onder opgave van datum, aanvangstijd, de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de vergaderstukken ter inzage liggen. De aankondiging wordt op zodanige wijze openbaar gemaakt en verspreid dat de wijkbewoners er kennis van kunnen nemen.
  7. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig (25) wijkbewoners kan tot tien dagen voor aanvang van de Verenigde Bewonersvergadering een te behandelen onderwerp aan de vergadering worden toegevoegd. Mits van voldoende steun is gebleken, wordt het verzoek toegevoegd aan de ter inzage liggende vergaderstukken.
  8. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt de Verenigde Bewonersvergadering gehouden in Duinoord.