Artikel 6 - Jaarvergadering

In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde:
a.   het jaarverslag van het door de stichting gevoerde beleid in het voorgaande kalenderjaar;
b.   de jaarstukken over het voorgaande kalenderjaar bedoeld in artikel 17, met het verslag van de kascommissie;
c.   de decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het voorgaande kalenderjaar;
d.   voorziening in eventuele vacatures waarvoor de instemming van de Verenigde Vergadering is vereist;
e.   het jaarplan van de stichting voor het lopende kalenderjaar;
f.    de begroting voor het lopende kalenderjaar.