Artikel 7 - Besluiten Verenigde bewonersvergadering

  1. Iedere wijkbewoner heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  2. Een wijkbewoner kan een andere wijkbewoner schriftelijk machtigen tot het uitbrengen van zijn stem. Een wijkbewoner kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
  3. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten bij gewone meerderheid genomen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  4. In alle geschillen over stemmingen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
  5. De uitkomst van een stemming zoals die door de voorzitter van de vergadering ter vergadering is uitsproken, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.