Artikel 8 - Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden en maximaal zeven leden. Leden zijn natuurlijke personen.
 2. Bestuursleden worden verkozen door de Verenigde Bewonersvergadering. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden daarbij in functie gekozen.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie bestuursjaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ten hoogste twee keer terstond in hun functie herkiesbaar zijn.
 4. Benoeming tot bestuurslid staat niet open voor personen die:
  a.   in dienst zijn van de stichting;
  b.   in meer dan bijkomstige mate inkomsten ontvangen uit het tegen betaling verrichten van terugkerende diensten of werkzaamheden aan de stichting.
 5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet tegelijkertijd aftreden. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
 6. Tenminste twee derde van de bestuursleden wordt benoemd uit de wijkbewoners.
 7. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 8. Als in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid, niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 12.
 9. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 10. Het is niet geoorloofd dat het bestuur opdrachten verleent tot het verrichten van diensten en werkzaamheden ten behoeve van de stichting aan ondernemingen waarvan bestuursleden direct of indirect deel uitmaken.