Artikel 9 - Bestuursverkiezing

  1. Het bestuur maakt voor elke vacante bestuursfunctie een voordracht die tenminste één naam bevat.
  2. De voordracht wordt ter inzage gelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 6, van deze statuten.
  3. Voordrachten voor een vacante bestuursfunctie kunnen eveneens worden gemaakt door wijkbewoners. De voordracht door wijkbewoners moet ter ondersteuning van de voordracht door minimaal 15 wijkbewoners zijn ondertekend. Een voordracht door wijkbewoners moet uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Verenigde Bewonersvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
  4. De Verenigde Bewonersvergadering beraadslaagt over de benoeming van de bestuursleden aan de hand van de uitgebrachte voordrachten en sluit de beraadslagingen af met de verkiezing van de bestuursleden.
  5. Behoudens een verkiezing bij acclamatie, vindt de stemming over bestuursleden schriftelijk plaats.
  6. Als de stemmen staken, vindt er een herstemming plaats. Als de stemmen bij de herstemming opnieuw staken, wordt door loting in de vacature voorzien.