Artikel 10 - Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

 1. Het bestuur regelt zijn eigen werkwijze en besluitvorming met inachtneming van het volgende:
  a.   Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt bij voorkeur tenminste iedere maand een bestuursvergadering bijeengeroepen;
  b.   Het verhandelde in de vergadering wordt schriftelijk vastgelegd in een verslag dat tenminste de namen van de aanwezige bestuursleden en de genomen besluiten inclusief de stemverhoudingen bevat;
  c.   Het bestuur kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is;
  d.   Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem;
  e.   Een bestuurslid kan een medebestuurslid schriftelijk machtigen om hem te vertegenwoordigen tijdens een vergadering;
  f.    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun stem kenbaar te maken;
  g.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 2. In alle geschillen over bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten waarin de statuten of het bestuursreglement als bedoeld in artikel 18 niet voorzien, beslist de voorzitter.