Artikel 11 - Bestuursbevoegdheid

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Onder besturen wordt met name ook begrepen het activeren en coördineren van de activiteiten genoemd in artikel 2, lid 2, van deze statuten.
  2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring registergoederen.
  3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  4. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met een bestuurslid als gevolg waarvan dat bestuurslid:
    a.   in dienst treedt van de stichting;
    b.   in meer dan bijkomstige mate inkomsten ontvangt uit het tegen betaling verrichten van al dan niet terugkerende diensten of werkzaamheden aan de stichting.