Artikel 16 - Kascommissie

 1. De Verenigde Bewonersvergadering benoemt jaarlijks al dan niet uit de wijkbewoners een kascommissie van ten minste twee personen. De leden worden voor twee jaar benoemd.
 2. Benoeming tot lid van de kascommissie staat niet open voor personen die:
  a.   het afgelopen bestuursjaar deel hebben uitgemaakt van de kascommissie;
  b.   de afgelopen twee bestuursjaren deel hebben uitgemaakt van het bestuur;
  c.   in dienst zijn van of in meer dan betekenende mate tegen betaling al dan niet terugkerende diensten of werkzaamheden verrichten voor de stichting.
 3. De leden van de kascommissie stellen een rooster van aftreden op waarbij ieder jaar ten hoogste de helft van de leden aftreedt. Een tussentijds benoemd kascommissielid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
 4. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie direct en zonder voorbehoud alle door de kascommissie gewenste inlichtingen te verschaffen, de kascommissie desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
 6. De kascommissie bepaalt zelf haar werkwijze. De kascommissie kan zich door een deskundige laten bijstaan als het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist.
 7. De kascommissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de Verenigde Bewonersvergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
 8. Een lid van de kascommissie kan al dan niet op eigen verzoek door de Verenigde bewonersvergadering van zijn taak worden ontheven, maar alleen door de benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.