Artikel 17 - Regulier afstemmingsoverleg

  1. De afstemming tussen bestuur, werkgroepen en commissies vindt plaats in een regulier afstemmingsoverleg.
  2. Een regulier afstemmingsoverleg is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
  3. Een regulier afstemmingsoverleg wordt met uitzondering van de maanden juli en augustus ten minste iedere twee maanden door het bestuur bijeengeroepen.
  4. Verder roept het bestuur een regulier afstemmingsoverleg bijeen binnen veertien dagen nadat dit schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen is gevraagd door tenminste 10 werkgroep- of commissieleden.
  5. De werkgroepen en commissies worden op een termijn van tenminste zeven dagen schriftelijk uitgenodigd, onder opgave van datum, aanvangstijd, de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de vergaderstukken ter inzage liggen. Daarnaast wordt een regulier afstemmingsoverleg op zodanige wijze aangekondigd dat de wijkbewoners er kennis van kunnen nemen.
  6. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt een regulier afstemmingsoverleg gehouden in Duinoord.