Artikel 18 - Boekjaar en jaarstukken

  1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
  2. Het bestuur stelt, het regulier afstemmingsoverleg gehoord, voor aanvang van het kalenderjaar een begroting op. De begroting wordt ter kennisname voorgelegd aan de Jaarvergadering.
  3. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit maakt het bestuur de jaarstukken op bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten over het geƫindigde boekjaar.
  4. De jaarstukken worden binnen zes weken na afloop van het boekjaar door het bestuur aangeboden aan de kascommissie.
  5. De jaarstukken worden door de Verenigde Bewonersvergadering vastgesteld nadat zij heeft kennisgenomen van het door de kascommissie uitgebrachte verslag.