Artikel 19 - Reglementen

  1. Het bestuur kan nadat hij het regulier afstemmingsoverleg daarover heeft gehoord, met algemene stemmen een huishoudelijk reglement vaststellen waarin:
    a.   het bepaalde in deze statuten waar nodig verder wordt uitgewerkt;
    b.   onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet voorzien.
  2. Het bestuur kan met algemene stemmen een bestuursreglement vaststellen waarin de werkwijze van het bestuur nader wordt uitgewerkt.
  3. Een huishoudelijk reglement of een bestuursreglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
  4. Op de wijziging en intrekking van een huishoudelijk reglement of een bestuursreglement zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
  5. Een doorlopende tekst van het geldende huishoudelijk reglement of bestuursreglement wordt ter inzage gelegd op een voor wijkbewoners toegankelijke plaats.