Artikel 20 - Statutenwijziging

  1. Het bestuur is met inachtneming van de hierna bepaalde, bevoegd de statuten te wijzigen.
  2. Het bestuur maakt het regulier afstemmingsoverleg gehoord, een voorstel voor de wijziging.
  3. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Verenigde Bewonersvergadering. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging wordt ter inzage gelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 6, van deze statuten.
  4. De Verenigde Bewonersvergadering beraadslaagt over de wijziging van de statuten aan de hand van het voorstel en sluit de beraadslagingen af met een stemming over het voorstel.
  5. Het voorstel is aanvaard als drie kwart van de aanwezige wijkbewoners met het voorstel heeft ingestemd.
  6. Als tijdens de Verenigde Bewonersvergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de orde is minder dan vijfentwintig (25) wijkbewoners een stem uitbrengen zijn, wordt een nieuwe Verenigde Bewonersvergadering bijeengeroepen.
  7. De nieuwe Verenigde Bewonersvergadering vindt niet eerder plaats dan één maand na en niet later dan twee maanden na de eerste vergadering.
  8. In de nieuwe Verenigde Bewonersvergadering is het voorstel ongeacht het aantal aanwezige wijkbewoners aanvaard als drie kwart van de aanwezige wijkbewoners met het voorstel heeft ingestemd.
  9. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
  10. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen het gebied van de zetel van de stichting.