Bestuur Vrienden van Duinoord

Stichting Vrienden van Duinoord heeft een eigen bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden.

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Camilla Gerding

Penningmeester
Gerbrand van den Ban

Secretaris
Anne-Karien von Fumetti

Algemeen lid
Andy Wehkamp

Lid op voordracht Bewonersoverleg Duinoord
Dorothee van der Donk

Over het bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van het Bewonersoverleg. Tenminste twee derde van de bestuursleden woont in Duinoord. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contact
Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat van het Bewonersoverleg, Sweelinckplein 42, 2517 GP  Den Haag en op het mailadres vrienden@duinoord-denhaag.nl.

Schema van aftreden
2019: penningmeester
2020: secretaris
2021: voorzitter