Verkeer

Werkgroep Verkeer Bewondersoverleg Duinoord

Contact

De WV is bereikbaar via het volgende email adres: verkeer@duinoord-denhaag.nl

De WV stelt het op prijs om op de hoogte te worden houden van individuele initiatieven inzake verkeer. Dit stelt de WV in staat om overzicht te houden van wat er speelt binnen de wijk en eventueel een coördinerende rol te spelen.

Doelstelling

De Werkgroep Verkeer (WV) is een van de werkgroepen die vallen onder het Bewonersoverleg Duinoord. De WV heeft tot doel de belangen van en voor de bewoners van Duinoord te behartigen op het gebied van verkeer. Daarnaast denkt de werkgroep mee met relevante instantie en organen over het formuleren en implementeren van een zo goed mogelijk verkeersbeleid voor Duinoord.

Onderwerpen

Verkeer is een breed begrip en de WV houdt zich dan ook bezig met meerdere aan verkeer gerelateerde onderwerpen. Actuele onderwerpen zijn onder andere:

  • Veiligheid: Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema, ook in Duinoord. De WV zet zich permanent in om de verkeersveiligheid in Duinoord te vergroten o.a. door mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte en zich in te zetten voor handhaving van geldende regels.
  • Parkeren: De parkeerdichtheid in Duinoord en omgeving is zeer hoog. Dit vraagt om de nodige afweging en coördinatie waaraan de WV haar bijdrage wil leveren. De WV zet met name in op een uniform betaald parkeren beleid voor Duinoord en omliggende wijken.
  • Geluidsoverlast: Verkeer zorgt vaak voor geluidsoverlast. Er lopen een aantal drukke verkeersaders door Duinoord. De hoeveelheid verkeer en het gedrag van sommige verkeersdeelnemers zorgt voor een verminderde woonkwaliteit in Duinoord. De WV wil zich dan ook inspannen voor het terugdringen van geluidsoverlast in Duinoord.
  • Milieu: Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van de uitstoot van verontreinigende stoffen, waaronder fijnstof. De WV verkeer wil mee denken over de mogelijkheden om de concentraties van deze stoffen te verlagen en de de luchtkwaliteit in Duinoord te verhogen.
  • Openbaar vervoer: De WV hecht aan een goede bereikbaarheid van Duinoord via het openbaar vervoer en denkt daarom mee over de routes en frequentie van de bus- en tramlijnen door de wijk.

Gesprekspartners

Om zo effectief mogelijk te opereren zet de WV zich in om een zo breed mogelijk netwerk van gesprekspartners te ontwikkelen en onderhouden. In de eerste plaats onderhoudt de WV contacten met de plaatselijke politiek o.a. de wethouder en gemeenteraadsleden die verantwoordelijk zijn voor verkeer. Daarnaast heeft de WV regelmatig contact met haar gesprekspartners binnen de gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen en de Politie Den Haag.

Representatie

De WV vertegenwoordigt de Bewonersoverleg Duinoord in overlegorganen die in het leven zijn geroepen om de wensen en verwachtingen van bewoners in kaart te brengen rondom belangrijke infrastructurele projecten. Voorbeeld hiervan is de deelname aan het

Verantwoording

De WV raporteert over haar werkzaamheden tijdens het reguliere (twee maandelijks) afstemmingsoverleg van Bewonersoverleg Duinoord. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. De bijeenkomsten worden onder meer op de website van het Bewonersoverleg aangekondigd. Daarnaast doet de WV verslag van haar activiteiten en resultaten op de pagina van de WV op de website van het Bewonersoverleg. 

Leden

De WV bestaat momenteel uit:
Dineke Dezentje
Jan Evenhuis
Robert van der Linden
Rinze ter Maat (secretaris)
Bert Ouwehand (voorzitter)
Piet-Hein Schoemaker

Contactpersoon voor de Werkgroep Verkeer binnen het bestuur van het Bewonersoverleg is Gerard Lucius.

De Werkgroep Verkeer neemt deel aan het overleg over het terugdringen van de luchtvervuiling én  verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.

Het is een initiatief van de gemeente waarvoor een groot aantal belangen- en bewonersorganisaties zijn uitgenodigd.

In een gezamenlijk bericht voor de achterbannen van die organisaties wordt beschreven waarover het gaat. Met reacties en vragen kunt u terecht op het e-mailadres van de werkgroep, t.w.: verkeer@duinoord-denhaag.nl.

Klik hier voor meer informatie.